Vilkår M_SOLUTION

Dette dokumentet gjelder vilkår og personvernerklæring for bruk av M_SOLUTION.

Innledning:

Denne avtalen inngås mellom tilbyder av M_SOLUTION (“Tjenesten”) og kunden (“Kunde”). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk.

Formålet med M_SOLUTION

M_SOLUTION er en digital tjeneste for bedrifter eller offentlige organisasjoner for rapportering arbeidstid og arbeidsoppgaver og datafangst via tilpassede digitale skjema.

Tjenesten skal være tilgjengelig for brukere definert i Kundens brukerregister i M_SOLUTION.

Personvern

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, rapporterte oppgaver, rapportert arbeidstid og rapportering via tilpassede skjema.

Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger.

Kunden er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Kunden er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du kontakte systemeier i din organisasjon.

Innsamling av informasjon

Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer eller utleverer til oss via applikasjonen.

Lagring av brukerinformasjon:

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

Dersom du har tillatt stedtjenester (GPS) i applikasjonen, vil GPS- posisjoner ikke lagres i applikasjonen, men benyttes kun til å bistå ved valg av sone.

Hva informasjonen brukes til

Hvem har tilgang til informasjonen

Lagringstid

Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante, slik som regnskapsforpliktelser, tvist eller en rettslig prosess.

Databehandlere

For å sikre dine personopplysninger, har Kunden inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte systemadministrator hos Kunden. Brukeren vil da bli slettet fra tjenesten, men datagrunnlag knyttet til lønn- og fakturagrunnlag vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen

Tilbyderen av tjenesten har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres i forhold til måten Tjenesten behandler dine personopplysninger vil endringene informeres via nettsiden. Tilbyder av tjenesten anbefaler at kunden holder seg oppdatert ved å lese personvernerklæringen regelmessig.